top of page

Kvalitetspolicy

AdobeStock_59249057.png

Vår policy: 

Vår kvalitetspolicy gjenspeiler våre grunnleggende verdier; raushet, muligheter og mestring. Vi har fokus på kvalitet for å nå vårt hovedmål om å være et ledende kompetansemiljø innenfor arbeidsinkludering. Med utgangspunkt i brukermedvirkning arbeider Bragd Kompetanse for å være en ledende kvalitetsleverandør innen både tjenester og produksjon.  

 
Overfor våre kunder, samarbeidspartnere og brukere av våre tjenester opptrer vi profesjonelt, yter service og er løsningsorienterte. Vi er opptatt av å legge til rette for et arbeidsmiljø hvor åpenhet, likeverd og profesjonalitet er viktige faktorer sammen med utvikling og trivsel.  

 
Vi er opptatt av å være en kvalitetsleverandør og bidragsyter til klimavennlig utvikling. 

Vårt kvalitetsfokus bidrar til at vi jobber mot vår visjon om å utvikle og forløse ressurser i mennesker og organisasjoner.  

Vårt kvalitetsarbeid:

Bragd Kompetanse vil etterleve lover og allmenne retningslinjer, samt godt samarbeid med oppdragsgiver i all form for aktivitet. Vår kvalitet vises gjennom dyktige medarbeidere og fornøyde kunder. For at vi skal lykkes med vårt kvalitetsarbeid er vi avhengig av:  

  • Tro til våre verdier; raushet, muligheter og mestring.  

  • Alle medarbeidere har et selvstendig ansvar for faglig oppfølging.  

  • Ledelse som jobber for å få frem det beste i våre medarbeidere.  

  • Gode systemer for kvalitetsoppfølging

Bragd Kompetanse sin metode: 

Bragd Kompetanse ser på kvalitetsarbeidet som en kontinuerlig prosess. Vi benytter styringsverktøy for prosesser og prosedyrer for alle deler av virksomheten der prosesser og prosedyrer for alle deler av vår virksomhet beskrives og der hendelser (avvik, forbedringer og observasjoner) registreres og brukes i det systematiske forbedringsarbeidet. Bedriftens arbeid med kontinuerlige forbedringer innen kvalitet har forankring i LEAN filosofien. 

Det gjennomføres årlig revisjon av kvalitetssystemet for bedriften. Bragd Kompetanse er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001:2015. 

bottom of page